جهت ثبت نام در دوره 10 کا فالور مبلغ 480،000 تومان (چهارصد و هشتاد هزار تومان) را به یکی از شماره کارت های زیر واریز کرده و رسید خود را به شماره تلفن 09037190690 در واتساپ ارسال کنید. 

5859831131657941 بانک تجارت 

6037991789297110 بانک ملی  

نام صاحب حساب: محمدرضا محمودی 

آرزوی موفقیت برای شما در مسیر دوره.