جهت ثبت نام در دوره ۱۰ کا فالور مبلغ ۴۸۰،۰۰۰ تومان (چهارصد و هشتاد هزار تومان) را به یکی از شماره کارت های زیر واریز کرده و رسید خود را به شماره تلفن ۰۹۰۳۷۱۹۰۶۹۰ در واتساپ ارسال کنید. 

۵۸۵۹۸۳۱۱۳۱۶۵۷۹۴۱ بانک تجارت 

۶۰۳۷۹۹۱۷۸۹۲۹۷۱۱۰ بانک ملی  

نام صاحب حساب: محمدرضا محمودی 

آرزوی موفقیت برای شما در مسیر دوره.