جدیدترین دوره‌ ها

رشد شما با یادگیری آغاز می‌شود...


نظرات برخی از دانشجویان

اراده آهنین های آکادمی مستر محمودی

کارخانه‌ی تبدیل علاقه‌مند به متخصص

کلمه تیم یک کلمه که از سه حرف تشکیل شده و حروفی که سه کار انجام میدهند را بیشتر توصیف میکنیم؛ حرف اول (ت) از تلاش دسته جمعی یک گروه با هدف مشترک می آید،حرف دوم (ی) از یکدستی و انسجام در انجام هر پروژه آمده و حرف آخر (م) به موفقیت می رسد؛ سرانجام هر کار که شروع میکنیم با این روحیه قوی از ابتدا مشخص است.